Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Cena: 69,00 zł

(Cena netto: 65,71 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - Reprint 2000
Autor: Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska
Wydawca: Arkady
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 359
Wymiary: 165x237 mm 
Okładka miękka
ISBN 83-213-4140-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Inżynierowie i technicy budowlani często mają do czynienia z uszkodzeniami lub zniszczeniami obiektów czy zmianą sposobu użytkowania budynków. W takich sytuacjach niezbędna jest rozbudowa, przebudowa, wzmacnianie, modernizacja bądź remont konstrukcji stalowych, żelbetowych lub drewnianych.


Prace te różnią się od innych prac budowlanych, potrzebne są tu specjalistyczne opinie i odpowiednie obliczenia, a dodatkowe komplikacje  wynikają z faktu, że roboty prowadzone są niekiedy na terenie czynnych zakładów przemysłowych, gdzie dostęp do placu budowy jest utrudniony.

W trzecim wydaniu książki Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, zmienionym i uzupełnionym – omówiono metody postępowania w wymienionych wyżej przypadkach. Podano przykłady obliczeń, zamieszczono tablice ułatwiające projektowanie, scharakteryzowano specyfikę prac modernizacyjnych. Sposób przedstawienia zagadnień czyni opracowanie przydatnym zarówno dla inżynierów projektantów, jak i praktyków, a także dla osób sporządzających ekspertyzy budowlane oraz pracowników służb odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym.

1. Wzmacnianie podłoża gruntowego.
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Podstawowe metody wzmacniania gruntu
1.3. Wybór i zastosowanie metody wzmacniania gruntu
1.4. Zagęszczanie głębokie
1.4.1. Wibroflotacja
1.4.2. Wymiana gruntu
1.4.3. Zagęszczanie głębokie meiodit wybuchów
1.4.4. Konsolidacja dynamiczna
1.4.5. Zagęszczanie za pomocą pali
1.4.6. Wgłębne mieszanie gruntu
1.5. Konsolidacja wstępna
1.5.1. Obciążenia wstępne
1.5.2. Wbijanie tłucznia
1.5.3. Elektroosmoza
1.6. Zeskalanie gruntu. Iniekcje konwencjonalne
1.6.1. Uwagi ogólne
1.6.2. Iniekcje z zapraw na bazie cementu
1.6.3. Iniekcje z preparatów bitumicznych
1.6.4. Iniekcje z roztworów żelujących
1.6.5. Iniekcje z zapraw ilasto-krzemianowych
1.6.6. Iniekcje z zapraw na bazie żywic
1.6.7. Iniekcje ciśnieniowe
1.7. Stabilizacja gruntów
1.7.1. Kolumny wapienne
1.7.2. Zamrażanie gruntu
1.7.3. Wyżarzanie gruntu (spiekanie)
1.8. Gwoździ owa nie gruntu
1.9. Wzmacnianie podłoża lessowego
1.10. Przykłady wzmacniania gruntów
2. Wzmacnianie i przebudowa fundamentów
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Określenie głównych przyczyn uszkodzeń konstrukcji
2.3. Wybór sposobu przebudowy fundamentów
2.4. Zabezpieczanie obiektu budowlanego podczas wykonywania robót
2.5. Poszerzanie law fundamentowych i zwiększanie powierzchni stóp fundamentowych
2.6. Wymiana słabych odcinków fundamentów
2.7. Wymiana starych fundamentów na nowe
2.8. Podmurowywanie fundamentów
2.9. Poszerzanie ław ze wstępnym zagęszczaniem gruntu
2.10. Wzmacnianie fundamentów betonem ekspansywnym
2.11. Wzmacnianie fundamentów w wyniku oparcia ich na palach
2.12. Wzmacnianie fundamentów posadowionych na palach.
2.13. Zmiany właściwości gruntów poddanych obciążeniom dynamicznym
2.13.1. Wprowadzenie
2.13.2. Zwiększenie masy i sztywności fundamentu
2.13.3. Wzmacnianie podłoża gruntowego pod fundamentami obciążonymi dynamicznie
2.13.4. Wzmacnianie fundamentów pod maszyny sposobem Pawluka-Kondina
2.13.5. Wzmacnianie fundamentów w wyniku łączenia we wspólny blok
2.13.6. Fundamenty pod maszyny samoregulujące częstości i amplitudy drgań
2.13.7. Dynamiczny tłumik drgań
2.13.8. Wzmacnianie obciążonych dynamicznie fundamentów pod maszyny (przykłady)
3. Wzmacnianie murów
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Opis procesu zarysowania konstrukcji
3.3. Wzmacnianie słupów [115]
3.4. Wzmacnianie nadproży
3.5. Wzmacnianie zarysowanych odcinków ścian
3.6. Wzmacnianie ścian budynków osłabionych pożarem
3.7. Wzmacnianie ścian odchylonych od pionu
3.8. Wzmacnianie ścian ściągami sprężającymi
3.9. Wzmacnianie murów przenoszących siły poziome
3.10. Wzmacnianie podpór pod belkami i podciągami
3.11. Wybijanie nowych otworów lub powiększanie już istniejących
3.12. Łączenie nowego muru ze starym
3.13. Wzmacnianie sklepień
3.14. Spękania murów spowodowane przemarzaniem podłoża gruntowego
3.15. Przykłady spękań (rys.) w konstrukcjach murowych
3.16. Wzmacnianie kominów murowanych
3.17. Wzmocnienie komina uszkodzonego pod wpływem wysokiej temperatury [87]
3.18. Badania i sposób wzmocnienia komina wentylacyjnego [78]
3.19. Wzmacnianie sklepień
3.19.1. Uwagi ogólne.
3.19.2. Sklepienia o pojedynczej krzywiźnie
3.19.3. Sklepienia o podwójnej krzywiźnie
3.19.4 Podstawowe zasady pracy sklepień
3.19.5. Obliczanie ścian sklepień klasztornych pełnych
3.19.6. Wzmacnianie ścian przyporami
3.19.7. Ściany wzmocnione łukami w obiektach ze sklepieniami gotyckimi
3.19.8. Praca ściągów w łukach i sklepieniach
3.19.9. Wzmacnianie obiektów zabytkowych i sakralnych
4. Wzmacnianie konstrukcji stalowych
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wzmacnianie elementów rozciąganych osiowo
4.3. Wzmacnianie elementów ściskanych osiowo
4.4. Wzmacnianie zginanych belek stalowych
4.5. Wzmacnianie połączeń
4.5.1. Wiadomości wstępne
4.5.2. Wzmacnianie połączeń na nity
4.5.3. Wzmacnianie połączeń spawanych w belkach
4.6. Wzmacnianie węzłów w konstrukcjach kratowych
4.7. Wzmacnianie konstrukcji w wyniku zmiany schematu statycznego
4.7.1. Wiadomości wstępne
4.7.2. Wzmacnianie belek dodatkowymi podporami
4.7.3. Wzmacnianie konstrukcji ściągami
4.8. Wzmacnianie belek obciążonych w wyniku ich sprężania [7]
49  Wzmacnianie slupów wstępnie sprężonymi rurami teleskopowymi [8]
4.!0. Sposoby wzmocnień układów ramowych
4.11. Regulowanie naprężeń
4.1 l.l. Wiadomości wstępne
4.11.2. Przystosowanie wiotkiego pręta do pracy na ściskanie
4.11.3. Przemieszczanie obciążenia i zmiana warunków zamocowania podpór belki
4.11.4. Przemieszczanie podpór w belkach ciągłych
4.11.5. Regulowanie naprężeń w konstrukcjach zespolonych wskutek dodania tymczasowej podpory
4.12, Wzmacnianie konstrukcji stalowych betonem
5. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Przyczyny tworzenia się rys w konstrukcjach żelbetowych
5.3. Specyfika obliczeń konstrukcji żelbetowych podlegających wzmocnieniu
5.4. Specyfika wykonywania wzmocnień w konstrukcjach żelbetowych
5.5. Wzmacnianie płyt
5.6. Wzmacnianie belek
5.7. Wzmacnianie słupów
5.7.1. Uwagi ogólne
5.7.2. Wzmacnianie slupów żelbetowych wstępnie sprężonymi rozporkami
5.8. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych polegające na zmianie ich układu statycznego
5.8.1. Wzmacnianie dodatkowymi sztywnymi podporami
5.8.2. Obliczanie konstrukcji żelbetowych wzmocnionych dodatkowymi sztywnymi podporami
5.8.3. Zalety i wady wzmocnień konstrukcji sztywnymi podporami
5.9. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych dodatkowymi podporami sprężystymi
5,11). Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych cięgnami sprężającymi (metodą Onufriewa)
5.11, Wzmacnianie wiązarów kratowych
5.12. Wzmacnianie konstrukcji betonowych i żelbetowych żywicami syntetycznymi
5.12.1. Wiadomości wstępne
5.12.2. Żywice epoksydowe 
5.12.3. Przygotowanie powierzchni do klejenia
5.12.4. Iniekcja rys
5.12.5. Łączenie betonu starego z nowym
5.12.6. Łączenie betonu starego ze starym.
5.12.7. Doklejanie stali do betonu
5.12.8. Wzmacnianie elementów ściskanych osiowo
5.12.9. Wzmacnianie belek zginanych metodą doklejania
5.12.10. Klejone styki slupów
5.13. Wzmacnianie konstrukcji sprężającymi prętami stalowymi [25]
5.13.1. Wiadomości wstępne
5.13.2. Przykłady wzmacniania konstrukcji metodą sprężania
5.14. Wzmacnianie silosów żelbetowych przewodami odciążającymi [68], [109]
5.14.1. Wiadomości wstępne
5.14.2. Konstrukcja zawiesi przewodów odciążających w komorach silosów na zboże
5.14.3. Rozwiązania konstrukcyjne przewodów redukujących poziomy napór zboża
5.15. Niektóre propozycje wzmocnienia płaszczy silosów żelbetowych
5.16. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych uszkodzonych w wyniku korozji zbrojenia [43], [110]
6. Wzmacnianie konstrukcji drewnianych
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Badania i oględziny konstrukcji podlegających wzmocnieniu
6.3. Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych
6.4. Wzmacnianie belek stropowych
6.4.1. Wiadomości wstępne
6.4.2. Wzmacnianie belek kratowniczkami stalowymi [30]
6.4.3. Sposób wykonania wzmocnienia
6.4.4. Wzmacnianie belek nakładkami drewnianymi
6.4.5. Wzmacnianie belek odcinkami kształtowników stalowych.
6.4.6. Wzmacnianie belek drewnianych na całej długości belkami stalowymi [122]
6.4.7. Wzmacnianie belek stropowych ściągami [82]
6.4.8. Zbrojenie belek drewnianych [50], [51]
6.5. Stropy drewniane zespolone z płytą żelbetową [39]
6.6. Wzmacnianie elementów konstrukcyjnych
6.6.1. Pręty ściskane.
6.6.2. Pręty rozciągane
6.6.3. Wzmacnianie węzłów
6.7. Wzmacnianie wiązarów
6.8. Wzmacnianie i rekonstrukcja dachów i przekryć
6.9. Obliczenia wzmocnień elementów drewnianych
Bibliografia

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 60 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)