Wózki jezdniowe - praktyczny poradnik do szkoleń

Cena: 30,00 zł

(Cena netto: 28,57 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie

Tytuł: Wózki jezdniowe - praktyczny poradnik do szkoleń
Autor: Lech Michalski, Piotr Nowak
Wydawca: Tarbonus
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 150
Wymiary: 155x233mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7394-419-0
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Wózki jezdniowe - praktyczny poradnik do szkoleń"  to książka, która w zamyśle autorów ma stanowić dla praktyczną pomoc w uzyskaniu kwalifikacji i uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego, określanych jako "wózki jezdniowe z napędem silnikowym". Nowoczesna gospodarka wymaga zastosowania adekwatnych środków, aby sprostać potrzebom procesów technologicznych i coraz większej presji czasu jako czynnika świadczącego o jakości proponowanych usług. Urządzenia, z którymi mamy do czynienia w chwili obecnej, są konstrukcjami bardzo nowoczesnymi i coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie. Tam, gdzie jest taka możliwość, dochodzi do zupełnego wyeliminowania człowieka jako bezpośredniego operatora i do wprowadzenia skomputeryzowanych systemów składowania (np. układnice magazynowe).
Oczywiste jest także, że wszystkiego zautomatyzować się nie da, stąd też wózki jezdniowe będą w dalszym ciągu miały zastosowanie w nowoczesnej gospodarce. Należałoby tu wymienić przede wszystkim: transport wewnątrzzakładowy, różnego rodzaju magazyny, hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe itp.
Skoro mowa o wózku jezdniowym, to nie można wyobrazić sobie jego działania (na chwile obecną) bez operatora, czyli dochodzi nieodzownie czynnik ludzki, który jest podstawowym warunkiem bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Ten układ - człowiek i maszyna - powinien tworzyć bezpieczny zestaw do wykonania określonych zadań, w którym operator powinien mieć wiodącą rolę i w odpowiedni oraz bezpieczny sposób sterować poszczególnymi operacjami. Obojętnie w jaki sposób jest związany z wózkiem - czy jest to wózek widłowy, na którym operator siedzi w fotelu, czy też jest to wózek prowadzony lub platformowy - człowiek zawsze powinien mieć kontrolę, być świadomy zagrożeń i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji. Jasne jest, że aby osiągnąć len ceł, sprzęt, którym się posługuje, musi spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa określone w odpowiednich przepisach.
W książce w przystępny sposób zostały opisane budowa i zasady działania podstawowych elementów wózków, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz w jaki sposób skontrolować ich działanie. Przedstawiono i opatrzono komentarzem obowiązujące przepisy prawne oraz normy dotyczące eksploatacji wózków.
W publikacji znajdziemy też szeroko rozumianym bezpieczeństwem - zarówno samych operatorów, jak i postronnych osób mogących znajdować się w obrębie pracy wózka.

Wstęp
1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
    1.1. Pojęcie dozoru technicznego
    1.2. Akty prawne regulujące zagadnienia związane z dozorem technicznym
    1.3. Jednostki uprawnione do wykonywania dozoru technicznego
    1.4. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego
    1.5. Podmioty wykonujące czynności dozoru technicznego
    1.6. Przykłady urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
    1.7. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego
    1.8. Rodzaje i cele badań technicznych przewidzianych dla urządzeń transportu bliskiego (UTB)
    1.9. Próby przeciążeniowe stosowane podczas badań urządzeń technicznych
    1.10. Dokumentacja urządzeń transportu bliskiego
    1.11. Terminy, w jakich inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru technicznego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających fakt ich realizacji
    1.12. Czynności przeprowadzane przez konserwatora UTB, zgodnie z instrukcją konserwacji opracowaną przez wytwórcę
    1.13. Terminy, w jakich konserwator wykonuje przeglądy UTB oraz miejsce, gdzie odnotowuje się fakt ich przeprowadzenia
2. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych
    2.1. Ogólne wymagania stawiane kandydatom na operatorów wózków jezdniowych
    2.2. Zaświadczenie kwalifikacyjne
    2.3. Książka operatora
    2.4. Imienne zezwolenie
    2.5. Wzory dokumentów
3. Podstawowe wiadomości z mechaniki i statyki
    3.1. Podstawowe jednostki miar dla wybranych zjawisk fizycznych
    3.2. Pojęcie sity
    3.3. Moment siły
    3.4. Wypadkowa sił i sposoby jej wyznaczania
    3.5. Podstawowe rodzaje obciążeń
    3.6. Środek ciężkości i sposób jego wyznaczania
    3.7. Pojecie stateczności
    3.8. Tarcie
4. Podstawowe wiadomości z budowy maszyn
    4.1. Wiadomości ogólne
    4.2. Rodzaje połączeń
    4.3. Osie i wały
    4.4. Łożyska
    4.5. Sprzęgła
    4.6. Przekładnie
    4.7. Hamulce
5. Definicja oraz podział wózków jezdniowych
    5.1. Definicja wózka jezdniowego
    5.2. Rodzaje i podział wózków jezdniowych
    5.3. Definicja wózka jezdniowego podnośnikowego
    5.4. Rodzaje i podział wózków jezdniowych podnośnikowych
    5.5. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
    5.6. Pomocniczy osprzęt roboczy
6. Parametry techniczno-eksploatacyjne wózków jezdniowych
    6.1. Podstawowe parametry wózków jezdniowych
        6.1.1. Wielkości znamionowe
        6.1.2. Wysokość podnoszenia
        6.1.3. Pochylenie masztu oraz przesuw wideł
        6.1.4. Zdolność pokonywania wzniesień
        6.1.5. Promień zawracania
        6.1.6. Prędkość ruchów roboczych
        6.1.7. Ciężar wózka oraz nacisk kół na podłoże
    6.2. Stateczność wózka
        6.2.1. Wiadomości wstępne
        6.2.2. Udźwig zredukowany
        6.2.3. Przyczyny redukcji udźwigu
        6.2.4. Diagram udźwigu wózka i sposób korzystania z niego
        6.2.5. Jak odczytać wielkość zredukowanego udźwigu
7. Budowa wózków jezdniowych
    7.1. Wiadomości ogólne
    7.2. Układ napędowy
    7.3. Układ przeniesienia napędu
        7.3.1. Układ mechaniczny ze sprzęgiem ciernym
        7.3.2. Układ mechaniczny ze sprzęgiem hydraulicznym
        7.3.3. Przekładnia hydrokinetyczna
        7.3.4. Przekładnia hydrostatyczna
    7.4. Układ hydrauliczny (hydrostatyczny)
    7.5. Układ podnoszenia
    7.6. Układ elektryczny
    7.7. Układ hamulcowy
    7.8. Układ kierowniczy
    7.9. Ogumienie
8. Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych
    8.1. Pojęcie gazu płynnego LPG
    8.2. Właściwości fizykochemiczne
        8.2.1. Stan skupienia, barwa i zapach
        8.2.2. Gęstość względem powietrza i wody
        8.2.3. Rozszerzalność w stanie skroplonym
        8.2.4. Prężność pary nasyconej (ciśnienie nasycenia)
        8.2.5. Ciepło parowania oraz temperatura wrzenia
    8.3. Właściwości palne (w tym granice wybuchowości)
    8.4. Zbiorniki służące do zasilania wózków jezdniowych
    8.5. Przechowywanie butli z mieszaniną LPG
    8.6. Procedura wymiany butli w wózku jezdniowym
    8.7. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
        8.7.1. Postępowanie na wypadek zaistnienia pożaru
        8.7.2. Postępowanie na wypadek niekontrolowanego uwolnienia się gazu do atmosfery
        8.7.3. Udzielanie pierwszej pomocy
9. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych
    9.1. Transport wewnętrzny i elementy ładunkoznawstwa
        9.1.1. Transport wewnętrzny
        9.1.2. Drogi transportowe
        9.1.3. Ładunek
    9.2. Czynności eksploatacyjne kierowcy wózka jezdniowego
        9.2.1. Czynności przed przystąpieniem do pracy
        9.2.2. Czynności kierowcy podczas pracy
        9.2.3. Czynności po zakończeniu pracy
        9.2.4. Czynności zabronione
    9.3. Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym
        9.3.1. Zasady bezpiecznego ruszania i hamowania
        9.3.2. Zasady bezpiecznego manewrowania
            9.3.2.1. Bezpieczna jazda z ładunkiem
            9.3.2.2. Jazda z ładunkiem wielkogabarytowym
            9.3.2.3. Pokonywanie zakrętów
            9.3.2.4. Jazda po pochyłościach
        9.3.3. Zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy, wagony i naczepy samochodowe
            9.3.3.1. Rampy załadowcze, samochody, wagony
            9.3.3.2. Stropy, mosty, windy
        9.3.4. Praca wózkiem spalinowym w pomieszczeniach
        9.3.5. Transport materiałów niebezpiecznych
        9.3.6. Praca wózkiem w strefach zagrożonych wybuchem
    9.4. Technika transportu rzeczy i osób
        9.4.1. Transport ładunku (podjęcie, przewóz, składowanie)
        9.4.2. Transport ludzi (przewożenie lub podnoszenie)
    9.5. Pierwsza pomoc przedlekarska
        9.5.1. Organizacja akcji ratunkowej
            9.5.1.1. Wezwanie pomocy
            9.5.1.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej
            9.5.1.3. Apteczka pierwszej pomocy
        9.5.2. Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków
            9.5.2.1. Zranienia
            9.5.2.2. Krwotoki
        9.5.3. Postępowanie w przypadku amputacji
        9.5.4. Postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń
            9.5.4.1. Oparzenie termiczne
            9.5.4.2. Oparzenie chemiczne
            9.5.4.3. Porażenie prądem
            9.5.4.4. Odmrożenie
        9.5.5. Postępowanie w przypadku urazów kostnych i stawowych
            9.5.5.1. Skręcenie
            9.5.5.2. Zwichnięcie
            9.5.5.3. Złamanie
            9.5.5.4. Uraz kręgosłupa
        9.5.6. Postępowanie W przypadku nagłych zachorowań
            9.5.6.1. Omdlenie
            9.5.6.2. Padaczka (epilepsja)
            9.5.6.3. Zawal serca
            9.5.6.4. Udar słoneczny
            9.5.6.5. Udar cieplny
        9.5.7. Postępowanie w przypadku zatruć
            9.5.7.1. Zatrucie tlenkiem węgla
            9.5.7.2. Zatrucie środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi
    9.6. Ochrona przeciwpożarowa
        9.6.1. Pojęcie pożaru
        9.6.2. Grupy pożarów
        9.6.3. Materiały palne pożarowa niebezpieczne
        9.6.4. Gaśnice
        9.6.5. Postępowanie na wypadek pożaru
    9.7. Ogólne zasady ruchu drogowego
        9.7.1. Podstawowe pojęcia
        9.7.2. Ruch drogowy i ruch pojazdów - zasady ogólne
        9.7.3. Włączanie się do ruchu
        9.7.4. Prędkość i hamowanie
        9.7.5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
        9.7.6. Wymijanie, omijanie i cofanie
        9.7.7. Wyprzedzanie
        9.7.8. Przecinanie się kierunków ruchu
        9.7.9. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
        9.7.10. Holowanie
        9.7.11. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
        9.7.12. Zatrzymanie i postój
        9.7.13. Używanie świateł zewnętrznych
Bibliografia
Notatki

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 9 z 11 Następny Następny
Kategoria BHP

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)