Urządzanie lasu

Cena: 46,20 zł

(Cena netto: 44,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Urządzanie lasu
Autor: Roman Jaszczak, Konrad Magnuski
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rok wydania: 2010 
Liczba stron: 492
Wymiary: 168x238 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7160-569-7Urządzanie lasu, obok hodowli, ochrony i użytkowanie lasu, zaliczane jest do podstawowych specjalności w dyscyplinie leśnictwo. Merytorycznie zajmuje się ono organizacja i planowaniem prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów wielofunkcyjnych. Realizacja wynikających stąd celów, zadań i zakresu prac wymaga wiedzy z różnych działów leśnictwa oraz umiejętności wykorzystywania wyników przyrodniczoleśnych badan naukowych i doświadczeń praktyki leśnej.

Zamysł napisania książki, która by w sposób kompleksowy i równocześnie encyklopedyczny przedstawiała podstawową wiedzę o urządzaniu lasu zrodził się u autorów już jakiś czas temu. Jednak urzeczywistnienie tego zamiaru przeciągnęło się głównie z powodu dojrzewania wizji o potrzebie zmian stosunku człowieka do lasu, który zawsze, nie tylko zresztą w Polsce, byl eksploatacyjny.

Temu wielowiekowemu jednostronnemu podejściu do lasu zaczęło przeciwstawiać poglądy o konieczności zmian celów, zadań i sposobów gospodarowania oraz poszukiwania innego modelu lasu, w którym, zachowując trwałość i wydajność produkcji drzewnej, trzeba równocześnie widzieć zagrożenia i potrzeby ochrony środowiska leśnego. Kierunek równoważenia ważności produkcyjnych i środowisko-twórczych funkcji lasów, a więc łączenia celów gospodarki leśnej z kształtowaniem i funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, jako głównych elementów całego środowiska przyrodniczego, stwarza również nowe wyzwania dla urządzania lasu.

Tworzenie innego modelu lasu jest procesem ciągłym i stosunkowo powolnym, ale na tyle już obecnie sprecyzowanym w swych założeniach i zaawansowanym w realizacji, że można określić w nim rolę i zadania urządzania lasu. Nadszedł wiec czas. aby przybliżyć czytelnikowi podstawową wiedzę z zakresu urządzania lasu zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i progresywnym czyli nowe uwarunkowania zrównoważonego, wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego.

Podręcznik "Urządzanie lasu", choć przewidziany przede wszystkim dla potrzeb studentów leśnictwa, może zainteresować również słuchaczy kierunków pokrewnych, a także szerokie grono praktyków związanych z leśnictwem oraz ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Książka zawiera bowiem bogaty zasób wiedzy z zakresu przyrodniczych i melodycznych podstaw urządzania lasu araz jego aspektów prawno-ekonomicznych.

Wyróżnia tę pozycję wśród dotychczasowych opracowań część poświęcona urządzaniu lasu w przekazie historycznym, gdzie oprócz systematyki i przeglądu wybranych metod urządzeniowych, omówiono szeroko urządzanie lasu od wieków średnich do drugiej wojny światowej i w latach powojennych. Ponadto w rozdziale tym zaprezentowano wybrane pozycje książkowe z zakresu urządzania lasu oraz przedstawiono sylwetki nieżyjących profesorów i wykładowców tej specjalności.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Przyrodnicze podstawy urządzania lasu
2.2. Klimat
2.2.1. Pojęcie klimatu
2.2.2. Czynniki geograficzne
2.2.2.1. Szerokość geograficzna
2.2.2.2. Położenie lądów względem mórz i oceanów
2.2.2.3. Ukształtowanie i pokrycie terenu
2.2.3. Czynniki radiacyjne
2.2.4. Czynniki cyrkulacyjne
2.2.4.1. Ciśnienie powietrza atmosferycznego
2.2.4.2. Kierunki napływu powietrza i jego rodzaje
2.2.4.3. Fronty atmosferyczne
2.2.4.4. Sytuacje synoptyczne i korelujące z nimi stosunki pogodowe
2.2.4.5. Kierunki i prędkość wiatru
2.2.5. Temperatura powietrza
2.2.6. Zachmurzenie i mgły
2.2.7. Wilgotność powietrza
2.2.8. Opady atmosferyczne
2.2.9. Regionalizacja klimatyczna
2.3. Gleby.
2.3.1. Gleba i jej funkcje
2.3.2. Jednostki taksonomiczne i systematyka gleb Polski
2.3.3. Poziomy genetyczne gleb
2.3.4. Poziomy diagnostyczne gleb
2.3.5. Syntetyczna charakterystyka gleb leśnych
2.3.5.1. Gleby inicjalne skaliste - litosole
2.3.5.2. Gleby inicjalne rumoszowe - regosole
2.3.5.3. Rankery
2.3.5.4. Arenosole
2.3.5.5. Pelosole
4.4.2. Klasyfikacja sposobów zagospodarowania
4.4.3. Pojęcie i elementy rębni
4.4.4. Rodzaje rębni stosowanych w Polsce
4.5. Lad przestrzenny lasu
4.6. Dojrzałość rębna, wiek i kolej rębności
4.6.1. Wprowadzenie
4.6.2. Rodzaje dojrzałości drzewostanów.
4.7. Regulacja w organizacji gospodarstwa leśnego
4.7.1. Wprowadzenie
4.7.2. Zasada trwałości, ciągłości i równomierności użytkowania
4.7.3. Model lasu normalnego na przykładzie obrębu o zrębowym sposobie zagospodarowania
4.7.4. Zasady regulacji rozmiaru użytkowania w Polsce po drugiej wojnie światowej
4.7.4.1. Wprowadzenie
4.7.4.2. Sposoby obliczania etatów cięć użytków rębnych
4.7.4.3. Ocena systemu regulacji rozmiaru użytkowania rębnego
4.7.4.4. Sposoby obliczania etatów cięć użytków przedrębnych
4.7.4.5. Ocena systemu regulacji rozmiaru użytkowania przedrębnego
4.8. Planowanie gospodarki leśnej
4.8.1. Cele planowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
4.8.2. Plan urządzenia lasu - pojęcie, rodzaje i zasady sporządzania
4.8.3. Struktura i treść planów urządzenia lasu.
4.8.4. Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym
4.8.4.1. Wprowadzenie
4.8.4.2. Kryteria przeznaczania drzewostanów do przebudowy
4.8.4.3. Gospodarstwo przebudowy i regulacja użytkowania
4.8.4.4. Sposoby przebudowy drzewostanów
4.9. Program ochrony przyrody w nadleśnictwie
4.9.1. Wprowadzenie
4.9.2. Treść i układ programu ochrony przyrody dla nadleśnictwa
4.9.2.1. Ogólna charakterystyka nadleśnictwa
4.9.2.2. Szczególne formy ochrony przyrody - istniejące i projektowane
4.9.2.3. Walory przyrodniczoleśne
4.9.2.4. Zagrożenia
4.9.2.5. Wytyczne do organizacji gospodarstwa leśnego
4.9.2.6. Plan działań - zestawienie prac objętych programem ochrony przyrody
4.9.2.7. Mapa sytuacyjno-przeglądowa walorów przyrodniczo-kulturowych
4.9.3. Aktualizacja programu
4.9.4. Edukacyjna rola programu
4.10. Komisje Techniczno-Gospodarcze. Komisja Założeń Planu. Narada Techniczno-Gospodarcza
4.11. Wielkopowierzchniowa inwentaryzacja stanu lasu
4.11.1. Wprowadzenie.
4.11.2. Wielkopowierzchniowa inwentaryzacja stanu zdrowotnego i sanitarnego stanu lasu
4.11.3 Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu z 2005 roku
4.12. Metody oceny uszkodzenia drzewostanów w Polsce po drugiej wojnie światowej
4.12.1 Lokalne oceny stopnia uszkodzenia drzewostanów do 1970 roku
4.12.2. Instrukcja oceny stopnia uszkodzenia drzewostanów z 1970 roku
4.12 3. Ustalanie stref uszkodzenia lasu w świetle instrukcji z 1994 roku
4 12.4. Ustalanie stopnia uszkodzenia drzewostanu w świetle instrukcji z 2003 roku
4 12.5. Nowe metody określania stopnia uszkodzenia gatunków liściastych
4 12.6. Wyniki szacowania stopnia uszkodzenia drzewostanów, które znajdują się pod ujemnym wpływem pyłów i gazów z lat 1971-2003
4.13. Nowe techniki i technologie w urządzaniu lasu
4.14. Bank danych o lasach.
5. Urządzanie lasu w przekazie historycznym
5.1. Definicja i zadania urządzania lasu w aspekcie historycznym
5.2. Metody urządzania lasu
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Systematyka metod urządzania lasu w ujęciu Jedlińskiego
5.2.3. Przegląd wybranych metod urządzania lasu
5.2.3.1. Metody działkowe
5.2.3.2. Metoda okresowo-powierzchniowa
5.2.3.3. Metody klas wieku
5.2.3.4. Zwykłe metody masowe (miąższościowe)
5.2.3.5. Metoda okresowo-masowa (okresowo-miąższościowa)
5.2.3.6. Metoda okresowo-kombinowana
5.2.3.7. Metoda Hundeshagena i Paulscna
5.2.3.8. Metoda austriackiej taksy kameralnej
5.2.3.9. Metoda K. Heyera
5.2.3.10. Metoda Breymanna
5.2.3.11. Metoda drzewostanowa (metoda wieku rębności)
5.2.3.12. Metoda kontrolna Gurnaud-Biolley'a
5.3. Urządzanie lasu do drugiej wojny światowej
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Królestwo Polskie.
5.3.2.1. Zarządzenie w sprawie zagospodarowania lasów rządowych z 1816 roku
5.3.2.2. Instrukcja urządzania lasu z 1820 roku
5.3.2.3. Instrukcja urządzania lasu z 1827 roku
5.3.2.4. Instrukcja urządzania lasu z 1839 roku
5-3.2.5. Instrukcja urządzania lasu z 1861 roku
5.3.2.6. Instrukcja urządzania lasu z 1873 roku
5.3.2.7. Zakończenie
5.3.3. Zabór austriacki
5.3.4. Zabór pruski
5.3.5. Urządzanie lasu w latach 1918-1939
5.3.5.1. Wprowadzenie
5.3.5.2. Instrukcja urządzania gospodarstwa leśnego z 1921 roku
5.3.5.3. Rozporządzenie o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa z 1927 roku
5.4. Urządzanie lasu po drugiej wojnie światowej
5.4.1. Pierwsze prace urządzeniowe po wojnie
5.4.2. Okres prowizorycznego urządzania lasu
5.4.3. Okres definitywnego urządzania lasu
5.4.4. Okres pierwszej rewizji urządzania lasu
5.4.5. Okres drugiej rewizji urządzania lasu
5.4.6. Okres trzeciej rewizji urządzania lasu
5.4.7. Okres czwartej rewizji urządzania lasu
5.4.8. Zmiany organizacyjne i rozwój struktur służb urządzania lasu.
5.5. Przegląd wybranych polskich książek, skryptów, podręczników i innych publikacji związanych z urządzaniem lasu.
5.6. Słownik wybranych pojęć leśnych stosowanych do opisania lasów i planów urządzeniowych do 1939 roku
5.7. Ważniejsze daty związane z urządzaniem lasu na ziemiach polskich
5.8. Sylwetki zmarłych profesorów urządzania lasu
Literatura
Spis rycin i tabel
Opinię o Urządzanie lasu napisał(a) Dawid Dodano: 05/11/2015

Książka bardzo przydatna i obowiązkowa w bibliotece każdego leśnika.Przebieg i realizację zamówienia oceniam pozytywnie.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Urządzanie lasu napisał(a) Elżbieta Dodano: 16/03/2014Ocena: 4 z 5 gwiazdek! [4 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 2
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 29 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)