Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe

Produkt niedostępny

Tytuł: Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe
Autor: praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Sobczaka
Wydawca: Wydawnictwo Świat
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 243
Wymiary: 181x242 mm
Okładka twarda
ISBN 83-85597-44-1

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W książce Szkółkarstwo leśne, ozdobne i zadrzewieniowe postarano się zsyntetyzować w sposób możliwie całościowy konkretną wiedzę w przedmiotowym zakresie.

Przedstawiono m.in. problem tzw. urządzenia szkółki, a więc wyboru odpowiedniego miejsca, rozplanowania jej powierzchni czy wreszcie wyposażenia w niezbędne maszyny i narzędzia. Omówiono cały proces produkcji sadzonek na powierzchni otwartej (w tym także sprawy odnoszące się do metod postępowania z nasionami od ich zbioru do siewu), ale również - zagadnienia produkcji sadzonek w warunkach specjalnych (namioty, szklarnie itp.), produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym czy wreszcie produkcji materiału sadzeniowego do zadrzewień. Dużo miejsca i uwagi poświęcono też zagadnieniom utrzymania produkcyjności gleby w tych obiektach, a więc stosowaniu odpowiedniego nawożenia organicznego i mineralnego, właściwego płodozmianu i rotacji gatunków roślin.

Książka zawiera 166 ilustracji.

Przedmowa do wydania II
Przedmowa do wydania I

Urządzanie szkółki
    Rodzaje szkółek
    Wybór miejsca pod szkółkę
    Powierzchnia szkółki, jej podział i zagospodarowanie
    Maszyny i narzędzia
        Wiadomości ogólne
        Środki energetyczne
        Maszyny i urządzenia do zbioru szyszek i nasion z drzew stojących oraz do ich wstępnego oczyszczania
        Środki techniczne do nawożenia
        Narzędzia do uprawy gleby
        Maszyny i narzędzia do siewu i pielęgnacji zasiewów
        Maszyny do szkółkowania
        Maszyny do podcinania korzeni
        Środki techniczne do chemicznej ochrony sadzonek
        Maszyny do wyorywania i wyjmowania sadzonek
        Środki techniczne do transportu sadzonek
        Ekonomiczne aspekty mechanizacji prac szkółkarskich
        
Niektóre ekologiczne uwarunkowania produkcji sadzonek
    Wpływ czynników klimatycznych na wzrost i rozwój materiału sadzeniowego
        Światło
        Temperatura
        Opady atmosferyczne
        Wilgotność powietrza
        Wiatr
    Kształtowanie mikroklimatu szkółki
    Zmęczenie i chemizacja gleby
    Mikotrofizm sadzonek i ich mikoryzacja w szkółkach

Nawożenie
    Nawożenie organiczne
        Znaczenie substancji organicznej dla żyzności gleb
        Przygotowanie kompostów
        Komposty torfowe
        Pielęgnowanie kompostów torfowych
        Komposty korowe
        Komposty z innych materiałów
        Nawożenie kompostem
        Nawożenie surowym torfem
        Przygotowanie i wyposażenie kompostowni
        Nawożenie zielone
    Nawożenie mineralne i wapnowanie
        Wiadomości ogólne
        Ocena potrzeb nawożenia mineralnego i wapnowania
        Technologia nawożenia i wapnowania
        Efekty nawożenia i wapnowania
        
Produkcja sadzonek na powierzchni otwartej
    Zbiór nasion
        Zbiór nasion czy owoców?
        Termin zbioru
        Podejmowanie decyzji o zbiorze
        Sposoby przeprowadzania zbioru
        Dokumentacja pochodzenia nasion
    Przechowywanie nasion
        Podstawowe kategorie nasion
        Przechowywanie nasion a ich spoczynek
        Sposoby i warunki przechowywania nasion
    Przysposabianie nasion do siewu
        Biologiczny sens zjawiska spoczynku nasion
        Przezwyciężanie spoczynku w warunkach naturalnych lub kontrolowanych
        Technika stratyfikacji
    Uprawa gleby
        Zadania uprawy gleby
        Uprawa gleby w szkółkach nowo zakładanych
        Orki
        Zasady wykonywania orek
        Sposoby wykonywania orek
        Włókowanie
        Bronowanie
        Drapaczowanie (kultywatorowanie)
        Wałowanie
        Zespoły uprawek
        Zestawy uprawowe
    Siew nasion
        Termin siewu
        Głębokość siewu i grubość przykrycia nasion
        Metody siewu
        Normy wysiewu
    Pielęgnowanie siewek i sadzonek
        Osłanianie zasiewów i ocienianie siewek
        Spulchnianie międzyrzędów
        Odchwaszczanie
        Przerzedzanie siewów
    Produkcja wielolatek
        Szkółkowanie
        Podcinanie korzeni
    Prace końcowe
        Inwentaryzacja zapasu materiału sadzeniowego
        Wyjmowanie materiału sadzeniowego
        Sortowanie materiału sadzeniowego
        Przechowywanie materiału sadzeniowego
        Transport materiału sadzeniowego
        
Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych
    Wprowadzenie
    Podłoża do produkcji sadzonek
      Podłoża jednorodne
        Podłoża torfowe
        Podłoża korowe
        Podłoża ściółkowe
        Podłoża pochodzenia mineralnego
        Podłoża wytworzone sztucznie
      Podłoża mieszane
        Podłoża torfowo-korowe
        Podłoża torfowo-piaskowe
        Inne podłoża mieszane
      Kształtowanie właściwości podłoży przeznaczonych do produkcji sadzonek
        Regulowanie kwasowości podłoży
        Startowe wzbogacanie podłoży w składniki pokarmowe
        Zapobieganie zmęczeniu podłoży
      Wysiew nasion na podłożach
      Pielęgnowanie sadzonek rosnących na podłożach
        Zraszanie
        Nawożenie pogłówne
        Zwalczanie chwastów
    Produkcja siewek na podłożach na odkrytej powierzchni
      Produkcja siewek na grzędach uformowanych z podłoży
      Produkcja siewek na podłożu ściółkowym - metoda Dünemanna
      Produkcja siewek w skrzynkach - metoda Neubachera
    Produkcja sadzonek pod sztucznymi osłonami z folii i szkła
      Kształtowanie warunków wzrostu pod osłonami
      Produkcja sadzonek pod osłonami z folii
        Folia używana na osłony
        Produkcja sadzonek pod niskimi osłonami foliowymi
        Produkcja sadzonek w namiotach
      Produkcja sadzonek pod osłonami ze szkła
        Produkcja sadzonek w inspektach
        Produkcja sadzonek w szklarniach
    Produkcja sadzonek w uprawach hydroponicznych
    Hartowanie sadzonek wyprodukowanych pod osłonami
    Cechy sadzonek wyprodukowanych w warunkach częściowo lub całkowicie sztucznych
    
Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
    Wprowadzenie
    Zalety i wady sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
    Podłoża do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym i ich wzbogacanie w składniki pokarmowe
    Metody produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
        Wiadomości ogólne
        Produkcja siewek i ukorzenianie zrzezów
        Produkcja przesadek
        Produkcja zarówno siewek, jak i przesadek z zakrytym systemem korzeniowym
    Hartowanie i przezimowywanie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
    Organizacja pracy, technika i technologia produkcji sadzonek z zakrytym systemem korze-niowym

Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów
    Znaczenie rozmnażania wegetatywnego
    Mateczne sadzonki do pozyskiwania zrzezów
    Rozmnażanie drzew i krzewów przez zrzezy zielne
    Rozmnażanie przez zrzezy zdrewniałe
    Rozmnażanie przez zrzezy korzeniowe
    Inne sposoby autowegetatywnego rozmnażania
    Szczepienie
    
Deszczowanie szkółek
    Potrzeba deszczowania szkółek
    Deszczownie i urządzenia deszczujące
        Rodzaje deszczowni
        Stosowane typy zraszaczy
        Rury i kształtki deszczowniane
        Agregaty pompowe
    Eksploatacja deszczowni
        Montaż zestawów przenośnych
        Uruchamianie deszczowni
        Przemieszczanie zestawów przenośnych
    Deszczowanie wegetacyjne
        Deszczowanie w l okresie nawadniania sadzonek jednorocznych
        Deszczowanie w II okresie nawodnień sadzonek jednorocznych oraz wieloletnich
    Deszczowanie technologiczne
    Deszczowanie ochronne
    Konserwacja deszczowni
    
Chemiczne zwalczanie chwastów
    Charakterystyka chwastów występujących w szkółkach leśnych
    Herbicydy i ich działanie
    Herbicydy stosowane w szkółkach
    
Ochrona szkółek
    Wprowadzenie
    Ochrona przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
    Ważniejsze choroby grzybowe występujące w szkółkach
    Ochrona przed szkodliwymi owadami
        Owady uszkadzające korzenie sadzonek
        Owady podgryzające strzałki siewek i ogryzające korę sadzonek
        Owady ogryzające igły i liście
        Owady wysysające soki z liści i igieł
        Owady niszczące pączki
        Owady żerujące w drewnie strzałek
    Ochrona przed szkodami powodowanymi przez ptaki i drobne gryzonie
    
Produkcja materiału sadzeniowego do zadrzewień
    Wprowadzenie
    Plan płodozmianów
    Mateczniki
        Ogólne zasady zakładania i prowadzenia mateczników
        Mateczniki drzew i krzewów mnożonych generatywnie
        Mateczniki drzew i krzewów mnożonych przez zrzezy zdrewniałe
        Mateczniki drzew i krzewów mnożonych przez zrzezy zielne i półzdrewniałe
        Mateczniki roślin mnożonych przez odkłady
        Mateczniki drzew rozmnażanych przez okulizację
    Dział rozmnażania
        Wymagania w stosunku do materiału wyjściowego do działu prowadzenia
        Produkcja materiału wyjściowego drzew i krzewów rozmnażanych przez siew
        Produkcja materiału wyjściowego drzew i krzewów rozmnażanych wegetatywnie
    Dział prowadzenia
        Wymagania w stosunku do materiału sadzeniowego produkowanego w dziale prowa-dzenia
        Sadzenie drzew i krzewów w dziale prowadzenia
        Prowadzenie krzewów liściastych
        Prowadzenie drzew liściastych pochodzących z siewek i sadzonek wyhodowanych
        w dziale rozmnażania
        Prowadzenie drzew liściastych rozmnażanych przez okulizację
        Prowadzenie drzew i krzewów iglastych
    Inwentaryzacja, wyjmowanie, przechowywanie i transport materiału sadzeniowego do za-drzewień
        Inwentaryzacja materiału sadzeniowego
        Wyjmowanie sadzonek
        Przechowywanie wyjętych drzew i krzewów
        Pakowanie, etykietowanie i transport
    
Problematyka szkółkarstwa leśnego w warunkach górskich
    Warunki produkcji szkółkarskiej w górach
        Klimat
        Gleba
    Możliwość poprawy warunków produkcji
    Szkółki otwarte i podokapowe
        Wybór lokalizacji szkółki
        Nawożenie
        Siewy i ich pielęgnacja
        Szkółkowanie, podcinanie korzeni i deszczowanie
    Produkcja sadzonek w kontrolowanych warunkach zewnętrznych
        Namioty foliowe
        Produkcja w inspektach
        Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym
        Inne metody produkcji
    Ocena hodowlano-ekonomiczna
    Zasady transferu sadzonek w górach

Produkcja ozdobnego materiału sadzeniowego
    Uwagi ogólne
    Wybór sposobu rozmnażania
    Sadzonki pochodzenia generatywnego
    Sadzonki pochodzenia wegetatywnego
    Produkcja ozdobnego materiału sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym
    
Wpływ niektórych ważniejszych czynności i zabiegów stosowanych w szkółkach przy produkcji materiału sadzeniowego na skład genetyczny zakładanych upraw leśnych
    Wprowadzenie
    Niektóre czynniki kształtujące skład genetyczny materiału sadzeniowego produkowanego w szkółkach celem zakładania upraw leśnych
        Sposób tworzenia drzewostanów
        Warunki produkcji materiału sadzeniowego
        Niektóre czynności i zabiegi poprzedzające wysiew nasion
    
Ważniejsze dane dotyczące produkcji i wykorzystania dojrzałego materiału sadzeniowego do upraw leśnych i zadrzewień oraz rozmnożeniowego do celów ozdobnych

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 42 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)