Badania zmian fizykochemicznych w drewnie wybranych gatunków liściastych po długotrwałym wpływie środowiska wodnego

Cena: 25,20 zł

(Cena netto: 24,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Badania zmian fizykochemicznych w drewnie wybranych gatunków liściastych po długotrwałym wpływie środowiska wodnego
Autor: Magdalena Zborowska 
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 107 
Wymiary: 170x240 mm 
Okładka miękka 
ISSN 1896-1894

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Badania zmian fizykochemicznych w drewnie wybranych gatunków liściastych po długotrwałym wpływie środowiska wodnego" wydana została w serii Rozprawy naukowe.

Zabytki archeologiczne, które przetrwały do czasów współczesnych, są świadectwem i źródłem poznania, rozwoju kulturowego człowieka oraz jego przeszłości. Jest to jednak źródło przemijające, gdyż narażone - przy zaniechaniu odpowiednich środków zabezpieczających i prac konserwatorskich - na całkowite zniszczenie. Znaczną część pozostałości działalności ludzkiej stanowi tzw. "podwodne dziedzictwo kulturowe", które według Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, uchwalonej i udostępnionej w roku 2001 w Paryżu, oznacza ,,wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mające charakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, który pozostawał całkowicie lub częściowo pod wodą, okresowo lub stale, przez co najmniej 100 lat" {KOBYLIŃSKI 2002). Duża popularność drewna, niezależna od epoki, kultury czy szerokości geograficznej spowodowała, że spora część dziedzictwa, kulturowego to obiekty wykonane z tego właśnie surowca naturalnego.
Chęć poznania kontekstu historycznego, technologii wytwarzania, degradacji materiału wytwórczego, a nade wszystko ochrony dziedzictwa kulturowego przed całkowitym zniszczeniem spowodowała, że badania prowadzone w tym obszarze wzbudziły zainteresowanie badaczy będących przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych. W efekcie, badania z zakresu ochrony dóbr kultury mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. W przypadku drewnianych reliktów konieczne jest łączenie nauki o drewnie, chemii drewna, archeometrii, konserwacji drewna i wielu innych dziedzin. Skala prac wykopaliskowych, związanych z archeologicznymi badaniami ratowniczymi wzdłuż tras gazociągów tranzytowych lub autostrad, oraz intensywna eksploracja dna mórz i oceanów spowodowała w ostatnich latach gwałtowny wzrost ilości wydobywanych zabytków. Dzięki naturalnej odporności drewna na czynniki degradacyjne większą ich część stanowią pozostałości wykonane z tego materiału. Z uwagi na warunki klimatyczno panujące na Ziemi wśród eksplorowanych stanowisk archeologicznych przeważają tzw. stanowiska mokre, w przypadku których wydobywane obiekty drewniane są przesiąknięte wodą. Znaleziska takie, z powodu nieodwracalnych i szybko następujących zmian, jakim ulegają w wyniku suszenia, wymagają niezwłocznych zabiegów konserwatorskich. Odpowiedzią na (będące faktem) ograniczenia możliwości konserwacji w warunkach laboratoryjnych znacznych ilości zabytkowego drewna jest pozostawienie reliktów na stanowisku, w kontrolowanych warunkach, czyli konserwacja in situ. Działanie takie jest zgodne z Konwencją UNESCO dotyczącą podwodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 roku (KOHYLIŃSKI 2002). Długotrwałe przechowywanie drewna archeologicznego w zbiornikach naturalnych jest w warunkach krajowych często praktykowane, głównie z uwagi na niewielkie nakłady finansowe. Na ogół odbywa się to jednak w sposób niekontrolowany, bez uwzględnienia zagrożeń, jakim poddane jest drewno w efekcie zastosowania takiego typu zabezpieczenia. I o ile w świetle wielokrotnie potwierdzanej wysokiej trwałości drewna dębowego można przewidzieć pewne tendencje jego rozkładu, o tyle w przypadku innych gatunków drewna, np. olszy i buka takich możliwości już nie ma.
Ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje kompleksowo wszelkie działania związane z zabytkiem, również jego rozpoznaniem (m.in. określeniem gatunku czy stanu zachowania). Stąd też według wspomnianej wcześniej Konwencji UNESCO z 2001 roku, a także Ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony dóbr kultury powinny być realizowane za pomocą technik niedestrukcyjnych. Metody te mają długą historię w odniesieniu do badań materiału współczesnego. Niewiele jest jednak prac, które dotyczą rozpoznania drewna wykopaliskowego za pomocą technik niedestrukcyjnych. Wykorzystanie nieinwazyjnych metod badania drewna jest zagadnieniem złożonym, gdyż materiał ten wykazuje znaczne zróżnicowanie zarówno na poziomie submikroskopowym, mikroskopowym, jak i makroskopowym. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na zróżnicowanie w strukturze tego materiału, a występuje w przypadku drewna wykopaliskowego, jest degradacja. Jej rodzaj oraz skala zależne są od wielu czynników, spośród których najważniejsze są warunki zalegania. Powoduje to, że rozpoznawanie drewnianego obiektu jest skomplikowane, a obserwowany efekt zmian jest niejednokrotnie trudny do oszacowania. Istotne jest zatem, aby uzyskane wyniki badań prowadzonych metodami nieinwazyjnymi prawidłowo zinterpretować i znaleźć relację z właściwościami drewna rozpoznanymi za pomocą technik destrukcyjnych, uznawanych za porównawcze.

1. WPROWADZENIE
2. PRZEGLĄD LITERATURY
2.1. Naturalna trwałość drewna
2.2. Suche i mokre drewno archeologiczne
2.3. Ocena drewna wykopaliskowego oraz jego charakterystyka
3. CEL I ZAKRES PRACY
4. MATERIAŁ BADAWCZY I METODY BADAŃ
4.1. Wybór materiału badawczego
4.1.1. Opis drewna
4.1.2. Opis stanowiska archeologicznego
4.2. Metodyka badań
4.2.1. Opis części doświadczalnej
4.2.2. Opis metod badawczych
4.2.2.1. Przygotowanie materiału do badań
4.2.2.2. Badania wybranych właściwości fizycznych oraz ubytku masy
4.2.2.3. Badania podstawowego składu chemicznego
4.2.2.4. Badania chromatograficzne (GPC)
4.2.2.5. Badania rentgenograficzne
4.2.2.6. Pirolityczna chromatografia gazowa połączona z detekcją w spektrometrze masowym (Py-HMDS/GC/MS)
4.2.2.7. Badania spektroskopowe bliskiej podczerwieni (FT-NIR)
4.2.2.8. Badania mikroskopowe (SEM)
5. WYNIKI
5.1. Wyniki badań właściwości fizycznych i ubytku masy drewna
5.2. Wyniki badań właściwości chemicznych drewna
5.2.1. Badania właściwości chemicznych drewna prowadzone metodami inwazyjnymi
5.2.1.1. Klasyczna analiza chemiczna.
5.2.1.2. Analiza instrumentalna - chromatografia żelowa (GPC) oraz rentgenografia
5.2.2. Wyniki badań właściwości chemicznych drewna prowadzonych metodami nieinwazyjnymi
5.2.2.1. Pirolityczna chromatografia gazowa połączona z detekcją w spektrometrze masowym (Py-HMDS/GC/MS)
5.2.2.2. Spektroskopia bliskiej podczerwieni (FT-NIR)
5.2.2.3. Analiza chemometryczna spektrów drewna oraz jego głównych składników wykonanych za pomocą techniki FT-NIR
5.3.  Analiza mikroskopowa drewna
G. PODSUMOWANIE
Podziękowania
LITERATURA
ANEKS
Summary

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 32 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)